Kilka słów o kursie

Na kursie słuchacze ćwiczą wszystkie sprawności językowe, wykonują zadania typu egzaminacyjnego oraz poznają strategie rozwiązywania testów egzaminacyjnych. Równocześnie poszerzają i ugruntowują wiedzę gramatyczno-leksykalną. Uczestnicy kursów zapoznają się ze strukturą testów oraz typami pytań.

Posiadanie międzynarodowego certyfikatu znajomości języka obcego otwiera drogę na zagraniczne studia, zwalnia z nauki języka obcego na studiach, a przede wszystkim pozwala odpowiedzieć sobie na pytanie: w którym miejscu jestem, jeśli chodzi o znajomość języka obcego?

Praca w czasie kursu organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, dyskusje, symulacje sytuacji egzaminacyjnych. Na zakończenie każdego semestru organizowany jest egzamin wewnętrzny, na podstawie którego lektor wystawia raport o postępach w nauce. Na koniec roku szkolnego, po zaliczeniu testu końcowego, uczeń otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu na danym poziomie zaawansowania.

Cel kursów egzaminacyjnych: